Untitled Document
Drukuj

Patron

Administrator.

ue flagiUnia Europejska, European Union, jest wspólnotą państw europejskich. Została utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz W. Brytanię. 1 I 1995 została poszerzona o Austrię, Finlandię i Szwecję.

Unia Europejska stanowi kontynuację i rozwój, wcześniej powstałych struktur, zwłaszcza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Obecnie, głównymi celami Unii są: prowadzenie wspólnej zewn. polityki ekonomicznej, zniesienie w państwach członkowskich wszelkich organiczeń w kwestii swobodnego przepływu ludności, towarów i usług oraz kapitałów, a także wprowadzenie wspólnego obywatelstwa umożliwiające udział w wyborach do władz UE (nie będzie to jednak oznaczać rezygnacji z obywatelstwa państwowego). Przewiduje się stałe konsultacje rządów w kwestiach przybliżania i ujednolicania polityki zagranicznej. Sprawy bezpieczeństwa konsultowane będą z Unią Zachodnioeuropejską (UZE).

Organami UE są: Parlament Europejski (ustawodawczy) z siedzibą w Strasburgu, Komisja Europejska (wykonawczy) z siedzibą w Brukseli, Rada Unii Europejskiej, Eur. Trybunał Sprawiedliwości, Eur. Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów. Ponadto EU posiada szereg instytucji w postaci Eur. Banku Centralnego, Eur. Banku Inwestycyjnego, Eur. Inst. Walutowego, Europolu, Eur. Agencji Kosmicznej (ESA), Eur. Agencji ds. Środowiska, Eur. Funduszu Rozwoju regionalnego, Eur. Urzędu Patentowego itp.

Istotne znaczenie zachowuje nadal Rada Europejska (gremium szefów państw i rządów krajów członkowskich UE). Każdy członek Unii ma w Parlamencie Eur. różną ilość głosów (proporcjonalną do liczby ludności). Według szczytu przywódców państw w Nicei 2000 - poszczególne kraje będą mieć w parlamencie europejskim (po zakończeniu procesu integracji) następującą ilość deputowanych: Niemcy 99, Włochy, Francja i W.Brytania po 72, Hiszpania i Polska po 50, Rumunia 33, Holandia 25, Belgia 22, Portugalia, Grecja, Czechy, Węgry po 20, Szwecja 18, Bułgaria, Austria po 17, Słowacja, Dania, Finlandia po 13, Litwa, Irlandia po 12, Słowenia 7, Cypr, Estonia, Luksemburg po 6, Malta 5. Łącznie parlament ma liczyć 728 deputowanych.

Polska jest od 1994 członkiem stowarzyszonym UE. W grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.

13 XII 2002 na spotkaniu przywódców państw i rządów Unii Eur. sfinalizowano negocjacje na temat przyjęcia 10 nowych członków do UE (w tym Polski), ustalając termin przystąpienia na 1 maja 2004 roku. 16 IV 2003 podpisano w Atenach przez przywódców 25 państw, traktat akcesyjny o poszerzeniu UE. Polska będzie miała w Konwencie 3 przedstawicieli (z Sejmu, Senatu i Rządu), podobnie jak pozostałe 10 państw kandydujących (jednak bez prawa udziału w głosowaniach).

W lipcu 2003 konwent UE pod kierownictwem Valérego Giscarda d'Estaigne przedstawił projekt pierwszej konstytucji Europejskiej. W jego myśl UE posiadać będzie osobowość prawną. Ustanowione też będzie "obywatelstwo UE" oznaczające prawo swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terenie całej Wspólnoty. Projekt wzmacnia rolę przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nie przewiduje natomiast powołania rządu UE, czy jej prezydenta. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziła przewidywana zmiana w podziale liczby głosów w Radzie Europy na proporcjonalną do liczby mieszkańców (co oznacza potrzebę zmiany traktatu nicejskiego, czemu sprzeciwia się m.in. Polska).

Zawołaniem Wspólnoty ma być "Zjednoczona w różnorodności". Flagą pozostanie krąg 12 złotych gwiazd (gr. symbol doskonałości) na błękitnym tle, a hymnem - "Oda do radości" z IX Symfonii Beethovena. Świętem Europy - obchodzonym we wszystkich państwach UE - ma zostać 9 maja. Na 2007 rok planowane jest poszerzenie UE o Bułgarię i Rumunię, a w dalszej kolejności o państwa bałkańskie: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Serbię i Czarnogórę.

mapa-ue

Syriusz


flaga-ue

Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj:

Do pierwszego dzwonka już tylko

3.09.2018

Odliczanie
zakończone
CDUB - CountDown-Up Big